Informacja dla sponsorów

Aconcagua 6960 m.n.p.m – zwana Kamiennym Strażnikiem, najwyższy szczyt Andów, Ameryki Południowej oraz całej Ameryki. Leży w Andach Południowych, w Kordylierze Głównej na obszarze Argentyny, około 110 km na północny zachód od Mendozy. Tworzy ona rozległy masyw zbudowany głownie z granitów pochodzenia wulkanicznego. Jest pokryta wiecznymi śniegami i lodowcami, z których 7 spływa na wysokość 3900 m n.p.m. W 1934 pierwsza polska wyprawa andyjska (Stefan Daszyński, Konstanty Narkiewicz-Jodko, Stefan Osiecki, Wiktor Ostrowski) wytyczyła nową drogę od strony wschodniej przez lodowiec, nazwany później Lodowcem Polaków. Polska alpinistka Wanda Rutkiewicz pokonała ścianę południowego szczytu Aconcagui w roku 1985.

Mont Blanc 4808 m n.p.m. – najwyższy szczyt Alp położony w Masywie Mont Blanc w Alpach Zachodnich. Zbudowany głownie ze skał krystalicznych, tworzy rozbudowany masyw,rozcięty licznymi dolinami glacjalnymi. Jest młodym stale rosnącym masywem górskim (przyrost roczny 2-3 mm). Pierwszym Polakiem, który stanął na szczycie był Antoni Malczewski 4 sierpnia 1818r.


Oferta współpracy –  Aconcagua &  Mont Blanc

Witam serdecznie, nazywamy się Renata i Bartek, mieszkamy we Wrocławiu i jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Na co dzień spełniamy się zawodowo, a każdy wolny czas spędzamy w górach.
W ciągu ostatnich 2 lat, 2 razy zdobyliśmy Koronę Gór Polski, kończymy zdobywanie Diademu Gór Polski, jesteśmy w trakcie zdobywania Korony Gór Europy. Marzeniem jest również Korona Ziemi i choć brzmi nieprawdopodobnie, uważam, że wszystko jest w naszej głowie i że jest to możliwe. Za nami zdobyty Elbrus, a w planach Aconcagua, po której otworzą się perspektywy na te najwyższe, najtrudniejsze.

Chcielibyśmy zaoferować Państwu propozycje współpracy, polegającą na wsparciu planowanych przez nas na przyszły rok wypraw.

Pierwsza z nich to wyprawa na Aconcagua – drugi co do wysokości szczyt Korony Ziemi. Wyprawa ryzykowna i uzależniona w dużej mierze od pogody i od naszych organizmów, które do tej pory nie były na takiej wysokości.( Najwyżej byliśmy na Elbrusie 5642 m.n.p.m.)
Koszty wyjazdu dla 2 osób:
Bilety lotnicze ~12000 zł
Pozwolenie na wejście 7000-8000 zł w zależności od terminu
Jedzenie i noclegi niezbędne ~4000 zł
Termin: I-II 2020

Druga w nich to wyjazd do Chamonix i zdobycie Mont Blanc. Zarówno szczytu francuskiego jak i włoskiego, które należą do Korony Gór Europy.
Koszty wyjazdu dla 2 osób:
Paliwo do samochodu ~1000 zł
Przewodnik na Mont Blanc ~7000 zł
Jedzenie i noclegi ~ 2000 zł
Termin: VI-VIII 2020

Ponadto musimy uzupełnić nasz ekwipunek o kaski (~600 zł), oraz lekkie puchowe śpiwory wewnętrzne (Aconcagua) do tych co posiadamy (~2000zł)

Całkowity koszt obu wyjazdów wg powyższych to około 36000 zł, czyli znając życie może się zamknie w 40000 zł (oczywiście dla 2 osób).

Wsparcie o które prosimy to korzyść dla Państwa i dla nas. Dla nas jest to umożliwienie realizacji naszych marzeń i pasji, dla Państwa możliwość reklamy Państwa Firmy w różnych miejscach, m.in: na naszej stronie internetowej www.elbrus.travel.pl, na naszym samochodzie (obecnie Ford Mondeo), w formie banera, poprzez zdjęcia Państwa produktów podczas podróży, które możemy przekazać Państwu do wykorzystania w promocji swoich produktów. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje reklamy.
Będziemy się starać by nasza podróż była dobrze sfotografowana i opisana oraz by powstał z niej artykuł do czasopisma. A być może tym razem książka.
Wiele niezbędnych przedmiotów udało się nam pozyskać dzięki pomocy dotychczasowych sponsorów oraz pomocy przyjaciół.

W 2021 marzeniem naszym jest również polecieć do Tanzanii oraz zdobyć Kilimandżaro (koszt ~25000 zł), a w 2022 planowane jest Denali. Może to właśnie Państwa Baner zostanie przez nas wniesiony i uwieczniony na najwyższych szczytach Świata.

 

Hello, we are Renata and Bartek, we live in Wroclaw and we are a happy marriage. Every day we meet professionally, and we spend all our free time in the mountains.
Over the past 2 years, we have won the Polish Mountains Crown twice, we are finishing the capture of the Polish Mountains Diadem, we are in the process of conquering the Crown of Europe Mountains. The Crown of the Earth is also a dream, and although it sounds incredible, I think that everything is in our head and that it is possible. Elbrus is behind us, and Aconcagua is planned, after which the perspectives for the highest and the most difficult will open.

We would like to offer you cooperation offers, consisting in supporting expeditions planned by us for next year.

The first is a trip to Aconcagua – the second highest crown of the Earth. The expedition is risky and depends to a large extent on the weather and on our organisms, which until now were not at such altitude. (We were at Elbrus 5642 a.m. above sea level)
Travel costs for 2 people:
Flight tickets ~ PLN 12,000
Permission to enter PLN 7,000-8,000 depending on the date
Food and accommodation necessary ~ 4000 PLN
Deadline: January-February 2020

The second one is a trip to Chamonix and conquering Mont Blanc. Both the French and Italian summits, which belong to the Crown of the Mountains of Europe.
Travel costs for 2 people:
Car fuel ~ 1000 PLN
Guide to Mont Blanc ~ 7000 PLN
Food and accommodation ~ PLN 2,000
Date: June-August 2020

In addition, we need to supplement our equipment with helmets (~ PLN 600), and light down sleeping bags (Aconcagua) to those we have (~ PLN 2,000)
The total cost of both trips according to the above is about 36,000 PLN, i.e. knowing life can close to 40,000 PLN (of course for 2 people).

The support we ask for is for you and us. For us it is enabling our dreams and passions to come true, for you the opportunity to advertise your company in various places, including on our website www.elbrus.travel.pl, on our car (currently Ford Mondeo), in the form of a banner, through photos of your products during travel, which we can pass to you for use in the promotion of your products. We are also open to your advertising suggestions.
We will try to make our trip well photographed and described, and to create an article for the magazine. And maybe this time a book.
We managed to obtain many necessary items thanks to the help of current sponsors and friends.
In 2021 our dream is also to fly to Tanzania and get Kilimanjaro (cost ~ 25,000 PLN), and in 2022 Denali is planned. Maybe your Banner will be brought by us and immortalized on the highest peaks of the world.